Arrow
Arrow
Slider

                   ด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดการคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องเหมาะสมในการใช้ภาษาไทยแก่เยาวชนทั่วไป และประกาศยกย่องให้เป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2561
                   สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง จึงขอประชาสัมพันธ์ แก่เยาวชนที่สนใจเข้ารับการคัดเลือก สามารถส่งข้อมูลประวัติชีวิตและผลงาน ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กำหนด ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2561 โดยทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี จะดำเนินการคัดเลือกจังหวัดละไม่เกิน 5 คน ส่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมต่อไป
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
1. ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
2. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
3. แบบเสนอประวัติและผลงาน

We have 76 guests and no members online