แบบฟอร์มโครงการสนับสนุน ส่งเสริมการเรียน การสอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

รายละเอียด

1. แบบเสนอรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมโครงการสนับสนุน ส่งเสริมการเรียน การสอน  ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูล และสงขลา (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (แบบ ตก.1)

2. หนังสือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง/กรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง (แบบ ตก.3)

3. แบบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชาคม 

แบบฟอร์มแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ(ตาดีกา)

รายละเอียด

แจ้งศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในสังกัดอำเภอยะหริ่งทุกศูนย์ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ตามแบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้ง ฯ ส่ง สำนักงานการศึกษา
เอกชนอำเภอยะหริ่ง ได้ตั้งแต่บัดนี้

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

   
© สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง ที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง(ชั้น 2) ต.ยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150 โทร.073-491216