1. ฎกระทรวง การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกำหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกำหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ.2555

ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2560 ในประเภท โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ สามารถส่งเฉพาะ ชื่อ-สกุล และประเภทที่จะเข้าคัดเลือกมาก่อน ภายในวันนี้ (23มิถุนายน 60)ก่อนเวลา14.00น. ส่วนใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครนั้น ส่งภายในวันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2560

We have 62 guests and no members online